خرداد ۰۵ ۱۳۹۴ 0comment
tanker-pro-eppts

مشخصات فنی مخازن

از مجموع مخازن پایانه، 4 مخزن مربوط به فاز اول و 6 مخزن مربوط به فاز دوم طرح احداث پایانه است. از کل مجموعه مخازن 6 مخزن با سقف ثابت و مابقی مخازن با سقف متحرک است. این مخازن در مجموع ظرفیت ذخیره سازی 60000 مترمکعب انواع میعانات گازی و پتروشیمیایی را فراهم می کنند

pars