مشتریان ما

شرکت خدمات مخازن بندری پتروشیمی اصفهان، افتخار داشته است در طی دوران فعالیت به مجموعه های معتبری و معظمی در سطح کشور ارائه خدمات نموده است. در این بخش، نمونه ای از این مشتریان معرفی شده اند.

  • شرکت پتروشیمی آبادان
  • شرکت پتروشیمی بندر امام
  • شرکت خزر ترابر
  • شرکت پتروشیمی شیمی بافت